Waarom deze toolkit?

Menig hulpverlener krijgt er vroeg of laat mee te maken; een vordering om informatie te delen in het belang van een strafrechtelijk onderzoek. Dit kan op verschillende wijzen plaatsvinden. U of uw instelling kan worden gevorderd om informatie uit het medisch dossier van uw patiënt te delen, u kunt (ook) worden opgeroepen om te getuigen in een strafzaak of gerechtelijk vooronderzoek. Daarnaast kan de officier van justitie overgaan tot beslaglegging op medische informatie om gevolg te geven aan de vordering tot verstrekking van de informatie.

Een vordering om informatie in een strafrechtelijk onderzoek gaat voor de hulpverlener vaak gepaard met grote onzekerheid. Elke hulpverlener is zich bewust van het op hem of haar rustende beroepsgeheim, menig hulpverleners is zich daarnaast ook bewust van het hem of haar toekomende (of op de instelling rustende afgeleide) verschoningsrecht. U kunt het gevoel hebben dat de op u rustende geheimhoudingsplicht op gespannen voet staat met de waarheidsvinding. Dat gevoel is zeer begrijpelijk.

Het verschoningsrecht is, kort weergegeven, het recht om vragen van politie en justitie niet te beantwoorden als daardoor het beroepsgeheim wordt geschonden. Het verschoningsrecht van de hulpverlener is niet absoluut. Daar staat tegenover dat het beroepsgeheim slechts mag wijken bij zeer uitzonderlijke omstandigheden. U zult de afweging moeten maken of u terecht een beroep kunt doen op uw verschoningsrecht.

Waarom doet de politie een verzoek tot het delen van informatie?

Politieambtenaren zijn belast met de opsporing van strafbare feiten.

Het Openbaar Ministerie leidt het opsporingsonderzoek en is belast met de vervolging van strafbare feiten. Waarheidsvinding staat in het Nederlandse strafproces centraal.

Ten behoeve van die waarheidsvinding kan politie, Openbaar Ministerie en de (onderzoeks)rechter u of uw instelling vorderen om informatie te delen.

INSTRUCTIE


Hoe werkt deze toolkit?

Om die afweging voor u te vergemakkelijken en om zoveel als mogelijk onduidelijkheden – en daarmee gepaard gaande onzekerheden – voor u weg te nemen, hebben wij voor u dit informatiedocument opgesteld.

Via de antwoorden op de vragen krijgt u stap voor stap inzicht hoe u met de situatie om kunt gaan. Per vraag wordt het antwoord toegelicht. Tevens geven wij per vraag de afweging weer die u per stap dient te maken.